EMBA.cz – výroba a prodej hladké lepenky a pořadačů

12

Zdarma stáhnout obrázek pro volné využití.

Pomohl jsem vám? Přispějte mi na kafe.

Stáhnout obrázek

EMBA je česká firma s dlouholetou tradicí a odpovědným přístupem ke společnosti i k životnímu prostředí. Její ekologické produkty vznikají zpracováním sběrového papíru a jsou zcela recyklovatelné. Prostřednictvím svých výrobků EMBA zároveň přispívá k ochraně a zachování kulturně-historického dědictví v mnoha zemích. Jako významný regionální zaměstnavatel vnímá svojí zodpovědnost za rozvoj udržitelných a bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky, jakož i závazek za příspěvek k sociální stabilitě celého regionu.

EMBA – MODERNÍ FIRMA S TRADICÍ

EMBA spol. s r.o., Paseky nad Jizerou

Začátek historie lepenkárny v Pasekách nad Jizerou se váže k roku 1882, kdy zde byla bratry Rösslerovými založena továrna na výrobu bílé ruční lepenky pro balení produktů sklářského průmyslu v jabloneckém regionu. Pro celé další období života podniku je charakteristické rozšiřování výrobního programu i výrobních prostor.
Významnými mezníky historie lepenkárny jsou především instalace automatických lepenkových strojů v letech 1970 a 1989, které přinesly výrazné zefektivnění výroby. V devadesátých letech dvacátého století byl, již pod značkou EMBA, zahájen vývoj archivních lepenek pro kompletní archivaci obchodních dokumentů i dokumentů s kulturně-historickým významem. V novém tisíciletí bylo výrobní portfolio doplněno o linky pro výrobu kancelářských pákových pořadačů.
Jsme si vědomi odkazu minulých generací, který nás dovedl až k dnešním dnům i našeho závazku úspěšně rozvíjet započaté dílo. V rámci neustálé snahy být o jeden krok před konkurencí klademe důraz na kvalitu výrobků i vztahů se zákazníky.
Odborné znalosti i vysoká kvalifikace našich pracovníků jsou dlouhodobou zárukou nejvyšší úrovně servisu. Neprodáváme pouze produkty, ale poskytujeme kompletní řešení zákazníkům ve více než 30 zemích celého světa.

 

HODNOTY, KTERÉ CTÍME:

  • Ekologická výroba a výrobky jsou odrazem našeho celkově odpovědného vztahu k životnímu prostředí
  • Etika je jedním z nejvyšších pravidel pro vztahy uvnitř i vně firmy
  • Vstřícný a odborný servis zákazníkům je naší samozřejmou povinností
  • Náš příspěvek ke kvalitě života celé společnosti není omezen areálem firmy
  • Nejvyšší opodstatněná zaměstnanost je náš přínos k úspěšnému rozvoji regionu

EMBA se významně angažuje na poli charitativním a sociálním. Podílí se na podpoře společensky prospěšných projektů s místní působností až po aktivity přesahující hranice České republiky.
EMBA zvítězila v krajském kole soutěže Stejná šance, prestižní celorepublikové soutěži zaměstnavatelů, kteří umožňují lidem se zdravotním znevýhodněním rovnocenné uplatnění na pracovním trhu a tím aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

WHO WE ARE AND WHAT WE WANT TO ACHIEVE

EMBA is a Czech company with long-time tradition and responsible attitude to the society and the environment as well. Its environment-friendly products are manufactured by processing scrap paper and they are completely recyclable. Through its products, EMBA contributes to the protection and preservation of cultural and historical heritage in many countries. As an important regional employer, it perceives its responsibility for the development of sustainable and safe working conditions for its employees as well as its commitment to contribute to the social stability of the whole region.

EMBA – MODERN COMPANY WITH TRADITION

The beginning of the pasteboard factory in Paseky nad Jizerou goes back to 1882 when the Rössler brothers founded a factory for the production of white cylindermade board for the packing of glass-making industry products in the Jablonec region. The whole subsequent period of life of the company is characterized by the extension of its manufacturing programme and its production premises as well.

The important milestones of the history of the pasteboard factory include particularly the installation of automatic board machines in 1970 and 1989 leading to a distinctive increase of production efficiency. In the 1990s, the development of archive boards for the complete archiving of business documents and documents with cultural and historical importance was started, already under the EMBA brand. In the new millennium, the production portfolio was completed with lines for the production of office lever-arch files.

We are aware of the legacy of past generations that has led us to these days and of our commitment to successfully develop the initiated work. Within our constant effort to be one step ahead of competitors, we emphasize the quality of products and our relations with customers.

The expertise and high qualification of our employees constitute a long-term guarantee of the highest level of service. We not only sell products but provide complete solutions to customers in more than 30 countries all over the world. 

THE VALUES WE RESPECT:

  • Ethics is one of the highest rules for relations inside and outside our company
  • Helpful and professional service for customers is our self-evident duty.
  • Our contribution to the quality of life of the whole society is not restricted by the company premises.
  • The highest justifiable employment constitutes our contribution to the successful development of the region.

EMBA significantly engages in the charity and social fields. It supports socially beneficial projects with local effects as well as the activities extending the border of the Czech Republic.

EMBA won the regional round of the EQUAL CHANCE, a prestigious national competition of employers who facilitate equal employment to handicapped people and actively contribute to their social integration.

Sdílení
Please wait...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *